OBCHODNÍ PODMÍNKY AFFILIATE PROGRAMU PAVINSHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY AFFILIATE PROGRAMU PAVINSHOP

 

  1. ÚVOD

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o spolupráci, která se uzavírá elektronicky mezi poskytovatelem Affiliate programu (dále jen PAVIN CAFFE CZ s.r.o.) a obchodním partnerem (dále jen Partner) – provozovatelem webových stránek www.pavinshop.cz.


1.2 Poskytovatel bude Partnerovi poskytovat za jeho činnost propagující PAVINshop.cz odměnu, a to za podmínek uvedených níže.

  1. OBECNÉ PODMÍNKY

2.1 Partnerem Affiliate programu PAVIN CAFFE CZ s.r.o. se stává každý schválený registrovaný provozovatel vlastních webových stránek, který za níže popsaných podmínek propaguje činnost společnosti PAVIN CAFFE CZ s.r.o. umístěním HTML kódu-odkazu jako reklamní plochy (dále jen banner) na svůj web. Unikátní HTML kód bude vygenerován po registraci. 


2.2 Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, V opačném případě nebude provize poskytnuta. K těmto aktivitám patří zejména spamování, umístění HTML kódu na jiné stránce, než bylo dohodnuto, modifikace kódu, umístění banneru na místa s automatickým přesměrováním a POP-UP okna.


2.3 Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou a obě strany od ní mohou odstoupit. PAVIN CAFFE CZ s.r.o. si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit za nedodržení podmínek, uvedených v bodě 2.2. V takovém případě, je Partner povinen z webových stránek odstranit banner nejpozději do 3 dnů. Odstoupení je účinné okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na elektronickou adresu uvedenou v registraci.

  1. ZPŮSOB PROPAGACE

3.1 Nárok na provizi vzniká 14-tým dnem po zaplacení zboží novým zákazníkem za předpokladu, že nový zákazník objedná zboží distribuované společností PAVIN CAFFE CZ s.r.o. ze shopu www.pavinshop.cz  na základě banneru umístěného na web stránkách Partnera.

 
3.2 PAVIN CAFFE CZ s.r.o.  se zavazuje vyplatit Partnerovi, který je podnikatelským subjektem, provizi zpětně měsícně při minimální hodnotě provize v rozhodném měsíci 999 Kč. Tato provize bude vyplacena na účet partnera, který je podnikatelským subjektem, na základě daňového dokladu vystaveného Partnerem po uplynutí rozhodného kalendářního měsíce. Pokud je provize nižší než 999 Kč automaticky se přesouvá do dalšího měsíce. Přesun nižší hodnoty není časově omezen. Nevyfakturuje-li Partner provizi nejméně 1x za tři po sobě následující měsíce, postupuje PAVIN CAFFE CZ s.r.o.  dle článku 3.3. 


3.3 Partner, který není podnikatelským subjektem, obdrží automaticky dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu www.pavinshop.cz v hodnotě odpovídající výše provize za uplynulý měsíc. Pokud je provize nižší než 999 Kč automaticky se přesouvá do dalšího měsíce. Přesun nižší hodnoty není časově omezen.
3.4 Výši provize určuje PAVIN CAFFE CZ s.r.o.  a ukazuje se ve statistikách po přihlášení do Affiliate programu na stránkách www.pavinshop.cz  a vypočítává se procentuálně dle dohody.

3.5 Novým zákazníkem se pro účely této smlouvy rozumí zákazník, který není ke dni objednávky zboží přes banner umístěný na webu Partnera registrován v e-shopu www.pavinshop.cz

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

Partner dává svojí registrací do Affiliate programu PAVIN CAFFE CZ s.r.o.  souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů a jejich využití pro marketingové účely PAVIN CAFFE CZ s.r.o.. Nakládání s osobními údaji podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas s nakládáním s osobními údaji může být kdykoli Partnerem odvolán.

Společnost PAVIN CAFFE CZ s.r.o. je správcem a zpracovatelem těch osobních údajů, které jí poskytnete při uzavírání smluv (např. vyplněním objednávkového formuláře). Tyto údaje zpracovává v souladu s Nařízením GDPR za účelem a po dobu nezbytně nutnou pro plnění smluvních a zákonných povinností. Údaje zabezpečuje před neoprávněným únikem. Přístup k těmto údajům mají jen oprávněné osoby správce (např. vymezení zaměstnanci). Smlouvy o zpracování těchto údajů správce uzavírá jen s ověřenými a důvěryhodnými subjekty, kteří jsou vázání striktní mlčenlivostí. Subjekt údajů (tedy Vy) má právo zjm. na opravu, omezení anebo výmaz poskytnutých údajů, podat stížnost k dozorovému úřadu a přístup k poskytnutým údajům. Pro bližší informace nechť je podána žádost správci (kontakt na webu, veřejných rejstřících). Poskytnutím osobních údajů tato pravidla berete na vědomí.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Elektronická smlouva i Obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
5.2 PAVIN CAFFE CZ s.r.o.  si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek Affiliate programu.
5.3 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 27.4.2020.